به اطلاع می رساند؛ این مجله که سابقا با عنوان «پژوهش نامه فقهی» منتشر می گردید، مطابق مصوبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از این پس با عنوان «پژوهش نامه میان رشته ای فقهی» انتشار خواهد یافت.

-----

«پژوهشنامه میان رشته ای فقهی» وابسته به دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق علیه السلام نشریه‌ای است در راستای تحقیق و پژوهش در زمینه مطالعات فقهی و سایر رشته های علوم انسانی. بدین منظور، بر اشاعه مطالعات میان‌رشته‌ای، خاصه در حوزه «موضوعات فقهی بینا رشته ای» مشتمل بر اقتصاد، سیاست، حقوق و علوم اجتماعی تأکید می‌شود. چهار محور اصلی مطالعات در این نشریه عبارت است از:

 1- مباحث میان‌رشته‌ای، خاصه در مطالعات حوزه‌های مشترک فقه و اقتصاد؛ 

 2- مطالعات بینارشته‌ای فقه و علوم سیاسی (با تأکید بر مباحث حکومت اسلامی)

 3- مطالعات بینارشته‌ای فقه و حقوق؛

 4- مطالعات بینارشته‌ای فقه و مباحث فرهنگی، ارتباطات و رسانه.

1. بررسی صحت یا بطلان قرارداد کشف پریمیوم در قالب عقد بیع

صفحه 1-24

عبدالله امیدی فرد؛ علی خلف خانی


2. بررسی مستندات فقهی تبصره (2) ماده (188) قانون مجازات اسلامی مصوب (1392)

صفحه 25-42

محمود جمال الدین زنجانی؛ مسعود جهاندوست دالنجان


3. تأملی در حکم فقهی مشارکت انتخاباتی در نظام سیاسی اسلام

صفحه 43-66

حسین بیرشک؛ احسان آهنگری؛ اسحاق سلطانی


4. جایگاه قاعده اکراه در مسئولیت مدنی دولت

صفحه 67-90

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ محمد دانشنهاد


5. ارزیابی عرفی نگری در موضوع شناسی مسائل مستحدثه برآمده از علم مدرن

صفحه 91-116

فاطمه قدرتی؛ محسن سعیدی ابواسحاقی


6. بررسی و نقد مجازات اعدام در جرائم تعزیری اصحاب کبائر

صفحه 117-134

اسماعیل محمدزاده؛ حبیب حاجتمند


صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2645-4920
شاپا الکترونیکی
2645-4939