به اطلاع می رساند؛ این مجله که سابقا با عنوان «پژوهش نامه فقهی» منتشر می گردید، مطابق مصوبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از این پس با عنوان «پژوهش نامه میان رشته ای فقهی» انتشار خواهد یافت.

-----

«پژوهشنامه میان رشته ای فقهی» وابسته به دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق علیه السلام نشریه‌ای است در راستای تحقیق و پژوهش در زمینه مطالعات فقهی و سایر رشته های علوم انسانی. بدین منظور، بر اشاعه مطالعات میان‌رشته‌ای، خاصه در حوزه «موضوعات فقهی بینا رشته ای» مشتمل بر اقتصاد، سیاست، حقوق و علوم اجتماعی تأکید می‌شود. چهار محور اصلی مطالعات در این نشریه عبارت است از:

 1- مباحث میان‌رشته‌ای، خاصه در مطالعات حوزه‌های مشترک فقه و اقتصاد؛ 

 2- مطالعات بینارشته‌ای فقه و علوم سیاسی (با تأکید بر مباحث حکومت اسلامی)

 3- مطالعات بینارشته‌ای فقه و حقوق؛

 4- مطالعات بینارشته‌ای فقه و مباحث فرهنگی، ارتباطات و رسانه.

شماره جاری: دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-140 

1. ماهیت صدور سفته در فقه امامیه

صفحه 1-24

علیرضا عالی پناه؛ حمیدرضا حبیبی


4. بازپژوهی فقهی – حقوقی در تقسیم اعمال حقوقی

صفحه 69-92

احمد باقری؛ محمدعلی راغبی؛ مصطفی درزی رامندی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2645-4920
شاپا الکترونیکی
2645-4939