به اطلاع می رساند؛ این مجله که سابقا با عنوان «پژوهش نامه فقهی» منتشر می گردید، مطابق مصوبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از این پس با عنوان «پژوهش نامه میان رشته ای فقهی» انتشار خواهد یافت.

-----

«پژوهشنامه میان رشته ای فقهی» وابسته به دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق علیه السلام نشریه‌ای است در راستای تحقیق و پژوهش در زمینه مطالعات فقهی و سایر رشته های علوم انسانی. بدین منظور، بر اشاعه مطالعات میان‌رشته‌ای، خاصه در حوزه «موضوعات فقهی بینا رشته ای» مشتمل بر اقتصاد، سیاست، حقوق و علوم اجتماعی تأکید می‌شود. چهار محور اصلی مطالعات در این نشریه عبارت است از:

 1- مباحث میان‌رشته‌ای، خاصه در مطالعات حوزه‌های مشترک فقه و اقتصاد؛ 

 2- مطالعات بینارشته‌ای فقه و علوم سیاسی (با تأکید بر مباحث حکومت اسلامی)

 3- مطالعات بینارشته‌ای فقه و حقوق؛

 4- مطالعات بینارشته‌ای فقه و مباحث فرهنگی، ارتباطات و رسانه.

شماره جاری: دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-134 

4. جایگاه قاعده اکراه در مسئولیت مدنی دولت

صفحه 67-90

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ محمد دانشنهاد


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2645-4920
شاپا الکترونیکی
2645-4939