نویسنده = سید محمدهاشم پورمولا
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی در صحّت وقف حقوق مالی

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 29-46

مرتضی رحیمی؛ سید محمدهاشم پورمولا؛ مجید سربازیان