نویسنده = حسینعلی سعدی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی فقهی ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک در بانکداری بدون ربا ج.ا.ایران

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 31-69

حسینعلی سعدی؛ محمود اکبری


2. بررسی فقهی کاریکاتور با تکیه بر قاعده هتک حرمت مقدسات

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-31

حسینعلی سعدی؛ صادق الهام


3. پژوهشی پیرامون حقوق خبرنگار رسانه‌های جمعی در نگاه اسلام با نظر به قانون مطبوعات

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-28

حسینعلی سعدی؛ زینب حسامی شهرضایی


4. تأثیر انگیزه در تحقق عنوان جرم در فقه امامیه

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 47-73

حسینعلی سعدی؛ سید سلمان مرتضوی