1. تأملی در حکم فقهی مشارکت انتخاباتی در نظام سیاسی اسلام

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 43-66

حسین بیرشک؛ احسان آهنگری؛ اسحاق سلطانی


2. بررسی مبانی فقهی و حقوقی تعدد و تداخل دیات در حقوق ایران (با محوریت قانون مجازات اسلامی 1392)

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 145-176

عابدین مؤمنی؛ محسن نورپور؛ علی زاهد؛ احسان آهنگری


3. بازکاوی آموزه‌های فقهی سائد بر رسانه دینی و تأثیر آن در مبارزه با قاچاق

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 45-64

احسان آهنگری؛ حبیب حاجتمند