1. بررسی و نقد مجازات اعدام در جرائم تعزیری اصحاب کبائر

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 117-134

اسماعیل محمدزاده؛ حبیب حاجتمند


2. واکاوی مستندات فقهی قواعد حاکم بر تعزیرات

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 93-126

حبیب حاجتمند؛ عبدالله حبیبی منش