نویسنده = سید ابوالقاسم نقیبی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل حقوقی، فقهی و اقتصادی لیزینگ و آسیب شناسی آن در اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 149-174

محمدزمان رستمی؛ سید ابوالقاسم نقیبی؛ محمدهادی رستمی