1. عنصرشناسی بیع (نقد فقهی - حقوقی ماده 338 قانون مدنی)

دوره 7، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 141-160

علیرضا عالی پناه؛ مرتضی نجف آبادی؛ هادی دهنوی


2. ماهیت صدور سفته در فقه امامیه

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-24

علیرضا عالی پناه؛ حمیدرضا حبیبی


3. بررسی فقهی خلق پول به‌وسیله بانک‌های تجاری

دوره 5، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 65-94

علیرضا عالی پناه؛ محمدحسن تاج لنگرودی


4. ماهیت فقهی – حقوقی صندوق سرمایه گذاری مشترک با درآمد ثابت

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1393، صفحه 51-70

علیرضا عالی پناه؛ امیرحسین وفائی نیا


5. واکاوی ابعاد فقهی - حقوقی توثقات

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 31-60

علیرضا عالی پناه؛ محمدسعید مصباح