1. بررسی و نقد مجازات اعدام در جرائم تعزیری اصحاب کبائر

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 117-134

اسماعیل محمدزاده؛ حبیب حاجتمند