1. ارزیابی عرفی نگری در موضوع شناسی مسائل مستحدثه برآمده از علم مدرن

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 91-116

فاطمه قدرتی؛ محسن سعیدی ابواسحاقی


2. قلمرو نقش زمان و مکان در فرایند اجتهاد

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 97-120

خلیل الله احمدوند؛ زهرا سپهوند