1. مبانی فقهی حاکم بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران با کفار

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1394، صفحه 59-90

احمدعلی قانع؛ سید روح الله رضوی