1. نگاهی به مفهوم و حکم فقهی تشبه به کفار

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 117-146

محمدجواد فلاح یخدانی؛ محمدحسین علی پور انجایی


2. مبانی فقهی حاکم بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران با کفار

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1394، صفحه 59-90

احمدعلی قانع؛ سید روح الله رضوی