1. بررسی فقهی- حقوقی سن مسئولیت کیفری اطفال با تأملی در اسناد بین‌المللی

دوره 7، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 161-182

کیومرث کلانتری؛ صالح غفاری چراتی؛ امین رادمان


2. وضع حقوقی ربای معاملی در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 67-87

احمدعلی قانع؛ سجاد امینی هرندی


3. تأثیر انگیزه در تحقق عنوان جرم در فقه امامیه

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 47-73

حسینعلی سعدی؛ سید سلمان مرتضوی


4. مبانی فقهی مسئولیت همگانی انسان در قبال محیط زیست با تأکید بر اندیشه‏ های آیت الله خامنه‏ ای

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 101-124

مهدی عرفانیان