1. تأملی در حکم فقهی مشارکت انتخاباتی در نظام سیاسی اسلام

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 43-66

حسین بیرشک؛ احسان آهنگری؛ اسحاق سلطانی


2. قاعده فقهی حرمت اختلال نظام و کاربرد آن در حوزه ارتباطات و رسانه

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 125-150

سید علی حسینی