1. جایگاه قاعده اکراه در مسئولیت مدنی دولت

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 67-90

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ محمد دانشنهاد


2. بررسی تأثیر اذن بر ضمان در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-33

محسن اسماعیلی؛ هادی دهنوی؛ مهدی حبیبیان