1. جایگاه قاعده اکراه در مسئولیت مدنی دولت

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 67-90

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ محمد دانشنهاد