1. ارزیابی عرفی نگری در موضوع شناسی مسائل مستحدثه برآمده از علم مدرن

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 91-116

فاطمه قدرتی؛ محسن سعیدی ابواسحاقی