1. مضاربه با پول الکترونیک

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 63-87

صادق الهام


2. حلول دیون در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 147-174

احسان محبوبی نیه