1. جایگاه قاعده اکراه در مسئولیت مدنی دولت

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 67-90

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ محمد دانشنهاد


2. پژوهشی فقهی پیرامون انواع رضایت و چیستی اراده

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 29-52

حسین صابری؛ سهند صادقی بهمنی