1. ارزیابی عرفی نگری در موضوع شناسی مسائل مستحدثه برآمده از علم مدرن

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 91-116

فاطمه قدرتی؛ محسن سعیدی ابواسحاقی


2. بررسی ماهیت و شرایط کاربرد عرف و عادت در استنباط و قانون‌گذاری

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 89-114

امیر حسین ورشوچی منفرد؛ مهدی ساجدی