1. بررسی ماهیت و شرایط کاربرد عرف و عادت در استنباط و قانون‌گذاری

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 89-114

امیر حسین ورشوچی منفرد؛ مهدی ساجدی


2. نگاهی دیگر به قاعده لاضرر

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 123-141

اصغرآقا مهدوی