تعداد مقالات: 81
76. بررسی فقهی - حقوقی ابعاد جرم انگاری عزاداری های نوین

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 145-178

محمود جمال الدین زنجانی؛ مسعود جهاندوست دالنجان؛ محمدجواد فلاح یخدانی


77. حلول دیون در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 147-174

احسان محبوبی نیه


78. تحلیل حقوقی، فقهی و اقتصادی لیزینگ و آسیب شناسی آن در اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 149-174

محمدزمان رستمی؛ سید ابوالقاسم نقیبی؛ محمدهادی رستمی


79. فهرست مطالب و چکیده مقالات شماره هفتم

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-8


81. فهرست مطالب و چکیده مقالات شماره نهم

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-8