پژوهشی پیرامون عبادت صبی از دیدگاه فقه امامیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)، (نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه‏ امام صادق(ع)

چکیده

مقاله حاضر در پی اثبات این است که نظریه مشهور فقهای شیعه مبنی بر مشروعیت عبادات کودکان و ثبوت استحباب شرعی برای این عبادات قابل قبول است، چرا که؛ 1) عمومات و اطلاقات تکالیف، شامل غیر بالغین نیز می‌باشد. 2) عمومات و اطلاقات غیر تکلیفی و سایر ادله دلالت بر این دارند که عبادات کودکان دارای امر شرعی بوده و مشروعیت و استحباب برای آن مترتب است. 3) برخی روایات مستقیماً به مشروعیت و استحباب عبادات کودک اشاره دارند و دقیقاً در خصوص کودک پرداخته است. 4) پذیرفتن عبادات کودکان و مشروعیت آن‌ها مطابق با قاعده لطف و مورد پذیرش عقل است. 5) برخی امور حقوقی کودک مانند صدقه، هبه، وقف و ... در مورد کودکان صحیح دانسته شده است و با توجه به دلالت ادله عبادات کودکان نیز مورد قبول واقع شده و مشروعیت دارد.
در این مقاله تلاش شده است تا به تفصیل تمامی این ادلّه مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در نهایت نظریه مختار تبیین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research about Infant Worship in Imamia Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • jalal dehghan 1
  • mahmood jamaleddin zanjani 2
1 student
2 master
چکیده [English]

This article tries to prove that dominant decision in Imamia jury''s consults is based on ‎the Legitimation of Infant Worship. The fixation with the juridical recommendation ‎for these ownerships is acceptable; because:
1-      Generality and absolution of ‎obligations consists adults.
2-      Generality and absolution of non-obligations and other ‎evidences imply that Infant Worship is a juridical subject and has its Legitimation ‎and recommendation.
3-      Some narrations imply to the Legitimation and ‎recommendation of Infant Worship and special discuss about the infant.
4-      Accepting ‎infant worship and its legitimation is according to rule of Loft and accepted by ‎common sense.
5-      Some Legal Affairs of infant such as charitable gift, ‎donation, endowment and … is correct and according to the evidences infant worship ‎is accepted and has legitimation‎.

کلیدواژه‌ها [English]

  • worship
  • infant
  • religious obligation
  • generality
  • absolution

برای مشاهده اصل مقاله به صورت کامل، بر روی لینک "اصل مقاله" در بالای صفحه کلیک کنید

قرآن کریم.

ابن ادریس حلی، محمد بن منصور (1410ق)، السرائر، قم: انتشارات جامعه مدرسین، چاپ دوم.

ابن منظور، محمد بن مکرم (1405ق)، لسان العرب، قم: نشر ادب حوزه.

اردبیلی، احمد (1403ق)، مجمع الفائده و البرهان، قم:س جامعه المدرسین حوزه علمیه قم.

انصارى‌ دزفولى، مرتضى بن محمد امین (1413)، کتاب الصوم، قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، چاپ اول‌.

بجنوردی، محمدحسن (1419ق)، القواعد الفقهیه، قم: نشر الهادی، چاپ اول.

بحرانی، یوسف (بی‌تا)، الحدائق الناضره، قم: جماعه المدرسین.

جوهری، اسماعیل بن حماد (1407ق)، الصحاح، قاهره: دار العلم للملاین، چاپ چهارم.

حرعاملی، محمد بن الحسن (1414)، وسایل الشیعه، قم: مؤوسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث، چاپ دوم.

حسنى‌ قندهارى، محمد آصف (1424)، الفقه و مسائل طبیه‌، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم‌، چاپ اول.

حسینی عاملی، سید محمد جواد (1419)، مفتاح الکرامه، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول.

خوانساری، سید احمد (1355ق)، جامع ­المدارک، تهران: مکتبه الصدوق، چاپ دوم.

خویى، سید ابوالقاسم موسوى‌ (1418)، موسوعة الإمام الخوئی‌، قم: مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، چاپ اول.‌

همو، (1371)، مصباح الفقاهه، نجف: انتشارات قدیر، چاپ سوم.

همو، (1410)، مبانی منهاج الصالحین، قم: انتشارات مهر، چاپ دوازدهم.

همو، (۱۴۲۲ق‌)، م‍ص‍ب‍اح ‌‌الاص‍ول‌، ق‍م‌: ن‍ش‍ر ‌ال‍فقا‏‏‏، چاپ اول.

ری شهری، محمد (۱۳۹1)، میزان الحکمه، قم: دار الحدیث، چاپ ششم.

شهید اول، محمد بن مکی (1411ق)، اللمعة الدمشقیه، قم: انتشارات دار الفکر، چاپ اول.

همو، (1412ق)، الدروس الشرعیه، قم: مؤوسسه نشر اسلامی، چاپ اول.

شهید ثانی، زین الدین بن علی (1404ق)، روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان، قم: مؤوسسه آل البیت، چاپ سنگی.

همو، (1410ق)، الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم: انتشارات داوری، چاپ اول.

همو، (1413)، مسالک الافهام، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول.

همو،‌ (1416ق)، تمهید القواعد الأصولیه و العربیه لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم‌، چاپ اول‌.

طباطبایى حائرى، سید على بن محمد (1418)‌، ریاض: المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام‌، چاپ اول‌.

طباطبایی حکیم، سید محسن (1408)، حقائق الاصول، قم: مکتبه بصیرتی، چاپ پنجم.

طوسی، محمد بن الحسن (1365)، تهذیب الاحکام، تهران: دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم.

همو، (1387ق)، المبسوط، بی‌جا: المکتبه المرتضویه.

همو، (1417ق)، الخلاف، قم: مؤوسسه النشر الاسلامی، چاپ اول.

همو، (بی‌تا)، النهایه، بیروت: دار الاندلس.

عاملی، سید محمد (1410)، مدارک الاحکام، قم: انتشارات مؤوسسه آل البیت، چاپ اول.

عراقی، آقاضیاء (1405)، نهایة الافکار، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول.

عسکری، ابوهلال (1412ق)، الفروق اللغویه، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

علامه حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى‌ (1413)، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، چاپ دوم.

همو، (1420­­ق)، تحریر الاحکام، قم: مؤسسه امام الصادق(ع)، چاپ اول.

همو، (بی‌تا - الف)، تذکره الفقهاء، قم: مکتبه الرضویه لاحیاء الآثار الجعفریه.

همو، (بی­تا - ب)، منتهی المطلب، تبریز: حاج احمد، چاپ اول.

فاضل تونى، عبد اللّه بن محمد‌ (1415ق)، الاجتهاد و التقلید (الوافیه فی الأصول)، قم: مجمع الفکر الإسلامی‌، چاپ دوم‌.

فاضل‌ لنکرانی‌، محمد (1416)، القواعد الفقهیه، قم: مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع).

فخرالمحققین، محمد بن الحسن (1387ق)، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، قم: نشر آیت الله محمود شاهرودی، چاپ اول.

فراهیدی، خلیل بن احمد (1409ق)، العین، بیجا: موسسه دار الهجره، چاپ دوم.

کرکی، علی بن حسین (1408ق)، جامع المقاصد، قم: مؤسسه آل البیت، چاپ اول.

کلینی، محمد بن یعقوب (1388)، الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم.

محقق حلی، جعفر بن الحسن (1409ق)، شرایع الاسلام، تهران: انتشارات استقلال، چاپ اول.

همو، (1410ق)، مختصر النافع، تهران: مؤسسه البعثت، چاپ اول.

محقق داماد، سید محمد (1405)، کتاب الصلاه، قم: مؤسسه نشر الاسلامی، چاپ اول.

مراغه­ای، میر عبدالفتاح (1417ق)، العناوین، قم: مؤسسه نشر الاسلامی، چاپ اول.

م‍ی‍رزای‌ ق‍می، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ب‍ن‌ م‍ح‍مد ح‍س‍ن ‌(۱۳۰۸ق)، ق‍وان‍ی‍ن‌ الاص‍ول، تهران: دارال‍طب‍اع‍ه‌ م‍ی‍رزا ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، چاپ اول.

نجفی، محمدحسن (1367)، جواهر الکلام، تهران: دارالکتبه الاسلامیه، چاپ سوم.

نراقی، احمد (1415 ق)، مستند الشیعه، مشهد: مؤسسه آل البیت، چاپ اول.