پژوهشی فقهی در رابطه مالی زوجه و زوج و روش‌های تأمین مالی زوجه در خانواده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه قم (نویسنده مسئول)

چکیده

در پژوهش حاضر، نگارندگان برای تبییین و بررسی رابطه مالی زوج و زوجه در نظام خانواده به طور مختصر به نظام‌های متصور و حاکم بر روابط مالی زوجین اشاره نموده و با اختیار نظام «استقلال» در روابط مالی زوجین بر اساس ادلّه احکام، به تبیین مبانی فقهی این نظام پرداخته و بر آن است تا از بین نظام‌های قابل تصور در دین اسلام، نظام استقلال را در روابط مالی زوج و زوجه در خانواده تبیین نماید.
اگرچه می‌توان به نظام «اشتراک» نیز به عنوان یک نظام ممکن پیشنهاد نمود، لکن نگارندگان پس از طرح مبانی نظام استقلال و اثبات این نظام به عنوان نظام مالی مطلوب اسلام در روابط مالی زوجین، به پژوهش در روش‌های تأمین مالی زوجه در نگاه فقه نیز پرداخته و از این روی نظام «استقلال» را پیشنهاد و تأیید کرده‌اند، چه آنکه از مهم‌ترین مسائل نظام مالی حاکم بر روابط زوجین، طرق تأمین مالی زوجه و مصونیت او نیز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential Research about the Financial Relation of Spouses and the Methods of ‎Wife's Financial Provide in the Family

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan haeri 1
  • reza rahimi 2
چکیده [English]

In the present article the authors Insinuate summarily to the visualize systems ‎governing the financial relations between spouses for examination and explanation ‎of the financial relation between of husband in the family and with choosing the ‎Independence system in relation between spouses and explain.
This system’ ‎judgments with the Jurisprudential principles and believe that Islam has chosen ‎Independence system in financial relation among the visualize systems, Although we ‎can suggestthe community property system as a possible system.
The writer after ‎explaining the principles of Independence system and improving that this system is ‎an ideal system of Islam in the financial relations between spouses, try to doing ‎research about the Methods of wife's financial providing Inductively in the ‎Jurisprudencepoint of view; because the Methods of wife's financial providing and ‎her immunity is an important issue in financial system governing in spouses relation

کلیدواژه‌ها [English]

  • ownership
  • wife
  • financial providing
  • the financial relations

برای مشاهده اصل مقاله به صورت کامل، بر روی لینک "اصل مقاله" در بالای صفحه کلیک کنید

قرآن کریم

ابن عساکر، علی بن حسن (بی‌تا)، تاریخ مدینه و دمشق، دمشق: دارالفکر.‏

ابن منظور، محمد بن مکرم، (1414)، لسان العرب، بیروت: دار الفکر للطباعه ‏و النشر و التوزیع.‏

أحسایی، محمَّد بن علی بن إبراهیم (1405)، عوالی اللئالی العزیزیه فی الأحادیث ‏الدینیه، قم: مطبعه سید الشهداء، چاپ دوم.‏

اردبیلی، ملّا احمد (1363)، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، قم: ‏مؤسسه نشر اسلامی.‏

امامی، سید حسن (1375)، حقوق مدنی، تهران: انتشارات اسلامیه، چاپ هفدهم.‏

بحرانی، یوسف (1363)، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، قم: مؤسسه نشر ‏اسلامی.‏

تیمی مغربی، نعمان بن محمد بن منصور (بی‌تا)، دعائم الاسلام، قم: آل البیت.‏

جبعی عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، (1413)، مسالک الافهام فی شرح ‏شرائع الاسلام، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه.‏

جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1368)، ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات گنج ‏دانش، چاپ چهارم.‏

حلبی، تقی الدین بن نجم الدین (1403)، الکافی فی الفقه، اصفهان: ‏کتابخانه عمومی امام امیر المؤمنین علیه السلام.‏

حلبی، حمزه بن علی حسینی (1417)، غنیه النزوع إلی علمی الأصول و ‏الفروع، قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام.‏

حلی، ابی منصور حسن بن یوسف (1413ق)، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و ‏الحرام، قم: مؤوسسه النشر الاسلامی.‏

حلّی، محمد بن منصور (1410)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی‏، قم: ‏انتشارات جامعه مدرسین‏.‏

حلّی، مقداد بن عبد اللّه سیوری (1404)، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، قم: کتابخانه ‏آیت الله مرعشی نجفی.‏

خوانساری، سید احمد بن یوسف (1405)، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، قم: ‏مؤسسه اسماعیلیان.‏

راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1412)، مفردات ألفاظ القرآن، سوریه: دارالعلم.‏

زمخشرى، محمود (1407ق)، الکشاف عن حقائق غوامض التنزی، بیروت: دارالکتاب ‏العرب.‏

سبحانی، جعفر (1385)، الحدیث النبوی بین الروایه و الدرایه، قم: مؤسسه الامام الصادق‏‏(ع).‏

سنهوری، عبدالرزاق احمد (1383)، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت: ‏دار الاحیاء التراث العربی.‏

شبّر، سید عبدالله (1412)، تفسیر القرآن الکریم، بیروت: دار البلاغة للطباعة و ‏النشر.‏

شبیری زنجانی، سید موسی (1419)، کتاب نکاح، قم: مؤسسه پژوهشی ‏رای‌پرداز.‏

شیرازی بیضاوی، عبد اللّه بن عمر (1408)، تفسیر بیضاوی، بیروت: نشر دارالکتب ‏العلمیه، چاپ اول.‏

طباطبائی، سید محمد کاظم (1363)، العروة الوثقی، تهران: المکتبة العلمیه ‏الاسلامیه، چاپ سوم.‏

طباطبایی، سید محمد حسین (1363)، تفسیر المیزان، ترجمه سید محمدباقر همدانی، قم: ‏دفتر تبلیغات اسلامی.‏

طباطبائی، علی (1404)، ریاض المسائل، قم: مؤسسه آل البیت، چاپ سوم.‏

طبرسی، ابو علی فضل بن حسن (1350)، تفسیر مجمع البیان، سیّد ابراهیم میرباقری و ‏دیگران، تهران: انتشارات فراهانی، چاپ اول.‏

طریحی، فخر الدین ‏(1416)، مجمع البحرین‏، تهران: کتابفروشی مرتضوی‏.‏

طوسی، محمد بن الحسن (1385)، الخلاف، قم: دفتر انتشارات اسلامی.‏

همو، (1375)، الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد، ‏تهران: انتشارات کتابخانه جامع چهل‌ ستون.‏

همو، ‏(1387)، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران: المکتبه المرتضویه ‏لإحیاء الآثار الجعفریه،‏ چاپ سوم‏.‏

همو، (1390)، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، تهران: دار الکتب الإسلامیه.‏

همو، (1407)، تهذیب الأحکام، تهران: دار الکتب ‏الإسلامیه.‏

طوسی، محمّد بن علی (1408)، الوسیله إلی نیل الفضیله المعروف، تحقیق: ‏الشیخ محمّد الحسن، قم: مطبعه الخیام.‏

عاملی، زین الدین بن علی بن احمد (1403ق)، الروضه البهیه فی شرح ‏اللمعه الدمشقیه، قم: دارالهادی للمطبوعات.‏

عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه (بی‌تا)، نور الثقلین، قم: مطبعه العلمیه، چاپ دوم.‏

علوی حسینی موسوی، محمّد کریم (1396ق)، کشف الحقایق عن نکت الآیات و ‏الدقائق، قم: نشر حاج عبدالمجید، چاپ سوم.‏

فراهیدی، خلیل بن احمد (1410)، کتاب العین، قم: نشر هجرت.‏

فیروزآبادی، محمّد بن یعقوب (1400)، القاموس المحیط، بیروت: دارالجلیل.‏

فیض کاشانی، ملا محسن (بی‌تا)، تفسیر صافی، بیروت: نشر مؤسسه الاعلمی ‏للمطبوعات.‏

قرطبی، محمّد بن أحمد الأنصاری (بی‌تا)، الجامع لأحکام القرآن، تهران: ‏انتشارات ناصر خسرو.‏

قزوینی، محمد بن یزید (بی‌تا)، سنن ابن ماجه، بیروت: داراحیاءالتراث.‏

قمّی، محمّد بن علی (1413)، من لا یحضره الفقیه، قم: دفتر انتشارات ‏اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.‏

کلینى، محمد بن یعقوب (1407ق‌)، الکافی، مصحح: على اکبر ‏غفارى، تهران: دارالکتب الإسلامیة‌.‏

کرکی، علی بن حسین (1408ق)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: ‏مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، چاپ اول.‏

محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن ‏(1408)، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و ‏الحرام‏، قم: ‏مؤسسه اسماعیلیان.‏

همو، (1418)، المختصر النافع فی فقه الامامیه، قم: ‏مؤسسه المطبوعات الدینیه.‏

محمدی، عباس (بی‌تا)، «رژیم مالی خانواده در ایران و فرانسه»، مجله کتاب زنان، شماره 24.‏

مزّی، جمال الدین یوسف بن عبد الرحمن (بی‌تا)، تهذیب الکمال فی أسماء الرجال، ‏بیروت: مؤسسه الرساله.‏

مقدسی، عبد اللّه بن أحمد (1404)، المغنی و الشرح الکبیر، بیروت: دار الفکر.‏

مکارم‌ شیرازى، ناصر (1424)، کتاب النکاح،‌ قم: انتشارات مدرسه امام على بن ‏ابى طالب(ع)‌، چاپ اول‌.‏

مکارم شیرازی، ناصر و دیگران (1366)،تفسیر نمونه، تهران: دارالکتاب الاسلامیّه.‏

موسوی سبزواری، سید عبدالاعلی (1416)، مهذّب الاحکام، قم: مؤسسه المنار.‏

نراقی، أحمد بن محمد مهدی (1415)، مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ‏مشهد: مؤسسه آل البیت (علیهم السلام) لاحیاء التراث. ‏

هیثمی، نورالدین علی بن ابی بکر (۲۰۰۵)، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، بیروت: دارالفکر.‏

یزدی، سید مصطفی (محقق دامّاد)، (1385)، بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و ‏انحلال آن، قم: بی‌نا.‏

همو، (1406)، قواعد فقه، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.