تجری در نگاه اصولی امام خمینی(ره)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

چکیده

تجری در اصطلاح اصولیون اظهار جرات عبد است در مقابل مولا و به‌عبارت‌دیگر مخالفت عملی است با حکم مولا که بعد معلوم می‌شود که درواقع عبد مخالفت نکرده است و تکلیف واقعی را انجام داده است. به عنوان مثال شخصی یقین داشته که این مایع شراب است و مخالفت کرده و آن را نوشیده است بعد معلوم شود که شراب نبوده بلکه آب بوده در اینجا شخص متجری محسوب می‌شود.
در اصول فقه مباحث زیادی درباره تجری مطرح و محل بحث و اختلاف است. اول اینکه آیا تجری یک مسئله اصولی است یا فقهی و یا کلامی؟ دیگر اینکه آیا تجری عنوانی است به معنای عزم بر گناه و تصمیم بر مخالفت با مولا همراه با عملی که گناه بودن به شمار می‌رود یا عنوان منطبق بر فعل خارجی است که درنتیجه از افعال جوارحی محسوب می‌شود؟ به‌عبارت‌دیگر قبح تجری فعلی است یا فاعلی؟ دیگر اینکه آیا متجری مستحق عقاب است؟
نظریات علما در این باب بسیار متفاوت است هرچند در مواردی هم با یکدیگر اتفاق‌نظر دارند. در پژوهش پیش رو ابتدا به تعریف تجری و پس از آن به اقوال علما مانند صاحب فصول و مرحوم نائینی درباره اصل حکم تجری پرداخته شده و نهایتاً نظر صائب حضرت امام خمینی (ره) دراین‌باره بیان گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tajarri in Imam Khomeini’s principled jurisprudential perspective

نویسنده [English]

  • Azam ghiasi Saani
PHD Student Of Fiqh and Islamic Law Foundation at Imam Sadiq (a.s) University
چکیده [English]

Tajarri in term of principleds is the slave daring in front of master. In other words, the practical opposition with the decree of the master, which later turns out that slave, did not disagree and has done the real task.
In the principle of the jurisprudence, there are many discussions about tajarri and is the place of discussion and disagreement. First, is tajarri a principled issue, whether it is jurisprudential or thelogical? The other is tajarri a title means determination for sin, and a decision to oppose the master with a practice that is guilty or a title consistent with an external act that is the result of physical acts? In other words, is the current gem or the subject? And does he deserve for punishment?
The opinions of the scholars are very different in this regard, although in some cases they are in agreement. In the present research, firstly, the definition of tajarri, and then the words of the scholars such as the saheb fusul and Na'ini about the principle of the tajarri decree have been discussed, and finally, the comment of Imam Khomeini (RA) has been expressed in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tajarri
  • Subjugation
  • practical obscenity
  • subjective obscenity
  • Obedience
  • rebellion