بررسی و تحلیل مؤلفه‌های نظریات حوزه فقه حکومتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه قم و مدرس خارج فقه و اصول فقه حوزه علمیه

2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم

چکیده

فقه حکومتی برخاسته از یک نیاز اجتماعی در قبال عملکرد فقه در حوزه حکومت­داری است. نظریات در مورد چیستی فقه حکومتی به‌رغم گستردگی و عدم تدقیق آن، به سه رویکرد عمده تقسیم شده است. یک؛ نظریات روش­ شناسانه، نظریات موضوع­ شناسانه و نظریات ناظر بر استنباط «کل». هر یک از این تعاریف به وجهی از اهمیت و چگونگی فقه حکومتی پرداخته است. دسته اول، فقه حکومتی را ناظر به تحولات روشمند در حوزه فقه و اصول فقه معرفی می‌کنند. دسته دوم ابزار فقاهت کنونی را کافی می‌داند، اما پرداخت به موضوعات جدید در حیطه حکومت‌داری را در اولویت قرار می‌دهد. دسته سوم از نظریات در عین پایبندی به فقاهت کنونی، به‌صورت پایه‌ای به دنبال تغییر و تکامل در ادبیات استنباط فقهی در حوزه روش و موضوع آن است.
تحقیق حاضر که حاصل مطالعه در آثار علمی است که در حوزه فقه حکومتی در سالیان اخیر توسط اندیشمندان مختلف ارائه و تبیین گردیده است. در این مقاله سعی بر آن بوده است که نظریات این حوزه فکری را در دسته‌بندی جدید و بر اساس مؤلفه‌های هریک از آن‌ها مورد کاوش و بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and analyzing the components of the governmental jurisprudence theories

نویسندگان [English]

  • abdolah omidi far 1
  • Ali Khalafkhani 2
1 Faculty member of Qom University and lecturer outside jurisprudence and principles of seminary
2 PHD Student Of Fiqh and Islamic Law Foundation at Qom University
چکیده [English]

Governmental jurisprudence arises from a social need in the field of governance. Opinions about the nature of government jurisprudence, despite its wide extension, have been divided into three main approaches; methodological, thematic and fundamentalist theories. Each of these definitions is about the importance and the nature of government jurisprudence. First theories believe that the governmental jurisprudence refers to systematic developments in the field of jurisprudence and jurisprudence. The second theory with emphasis on the common paradigm advert new topics in the area of Governing. The second theories with emphasis on the common paradigm, basically looking for change in its methodology.
The present research is the result of the study in the scientific works of governmental jurisprudence. In this article, the author attempts to categorize the views of governmental jurisprudence theories and examined and analyzed the components of each one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governmental Jurisprudence
  • system making
  • government
  • system
  • Ijtihad
  • permissible area