بررسی ادله فقهی بطلان مهریه های سنگین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد واحد تبریز

چکیده

مهریه دارایی یا پولی است که شوهر به عروس خود در قبال ازدواج پرداخت می‌کند. در این نوشتار تلاش گردیده ماهیت حقوقی مهریه‌های غیرمقدور که در قالب تعهد مورد توافق زوجین قرار می‌گیرد مشخص شود. یکی از مصادیق بارز مهریه‌های غیرمقدور، مهریه‌های سنگین امروزی می‌باشد که تعیین میزان زیاد آن بدون توجه به توانایی زوج در پرداخت و تسلیم، سر منشأ مشکلات عدیده‌ای در جامعه است. به این منظور شایسته است اصول حقوقی و اخلاقی حاکم بر مقدار مهریه بازشناسی شود تا با اعمال آن بتوان در حل مشکل افزایش بی رویه مهریه قدمی برداشت. در این راستا می‌خواهیم برای حل این معضل خانوادگی و اجتماعی، راه حل فقهی و شرعی پیدا کنیم. در این مقاله میزان مهریه در فقه امامیه و عامه و حقوق موضوعه‌ی ایران بیان شده است و همچنین شرط بودن قدرت بر تسلیم مهریه و امکان دخالت قانون‌گذار در میزان آن مورد بررسی واقع شده و نهایتاً بطلان این چنین مهریه‌هایی را موجه و نزدیک به ثواب دانستیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Invalidity of heavy dowries

نویسنده [English]

  • Mohammad Sarbazjamshid
PHD Student Of Fiqh and Islamic Law Foundation at Tabriz Islamic Azad University
چکیده [English]

Dowry is property or money will pay by husband to her bride in return marriage. In this article it is attempted the legal nature impossible dowry that couple agreed commitments will be specified. One of the possible instances of non-dowry, dowry is heavy that determining the extent of it, regardless of ability to couple to surrender, the source of many problems in society. For this purpose, competent and ethical legal principles governing the amount of dowry to be recognized that with its actions can be taken to solve the problem of skyrocketing dowries. In this regard, we want to solve the problem of family and social, legal and religious we find solutions. In this paper, the amount of dowry in imami and sunah Jurisprudence and law in Iran and the condition of delivery power of dowry and the possibility of regulatory intervention to amount of it has been investigated and finally we consider the invalidation of such dowries justified and is being correct.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dowry
  • Delivery power
  • invalidity
  • The amount of dowry
  • Heavy dowry