بررسی منطق موضوع شناسی فقه سنتی در موضوعات مستحدثه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

با پیدایی علوم انسانی و نظام‌های اجتماعی مدرن، موضوعاتی پیش روی فقه گذاشته شده که در نصوص دینی حکمی در خصوص آن‌ها نیامده است. وقتی منطق سنتی موضوع شناسی با این موضوعات مواجه می‌شود، از سویی حجیت کارشناسی موضوعی در موضوعات سنتی را به موضوعات جدید تعمیم می‌دهد و مرجع تشخیص موضوعات جدید را به کارشناس می‌سپارد و از سویی با تمسک به عمومات و اطلاقات و یا اصول عملیه سعی در انطباق احکام شرع بر موضوعات می‌کند؛ اما در واقع موضوعات مستحدثه کنونی، حاصل برخورد تمدنی ما با دنیای مدرن هستند و بساطت موضوعات گذشته را ندارند و ما با خرده نظام‌ها و سیستم‌ها و در نهایت با یک نظام کلان به نام مدرنیته مواجه هستیم. این نظامات اساساً اموری فرهنگی- تاریخی هستند یعنی محصول فرهنگ دنیای مدرن‌اند و این فرهنگ به‌مثابه روح در این موضوعات حضور دارد. لذا تشخیص نسبت چنین فرهنگی با دین، کار فقیه است. از طرف دیگر با تمسک به عمومات و اطلاقات، این نظامات تجزیه به عناصر سازنده می‌شود و از ماهیت نظام به عنوان یک کل غفلت می‌شود. اقتضا ماهیت نظام‌مند موضوعات مستحدثه و ضعف منطق موضوع شناسی سنتی در تحلیل و مواجهه با این موضوعات، فقه را وارد مرحله جدیدی می‌کند و آن ورود به عرصه فقه نظامات است، عرصه‌ای که فقه به دنبال استنباط نظامات اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of subjectology of traditional Jurisprudence in the new subjects

نویسنده [English]

  • Mohsen Saeedi AbuEshaqi
Master’s Degree Student of Fiqh and Islamic Law Foundation at Imam Sadiq (a.s) University
چکیده [English]

With the advent of modern humanities and the new social systems, new subjects and issues have have been put forward on jurisprudence that not been set out in the religious texts on these issues. When the traditional logic of subjectology is confronted with new subjects, it broadens the reason for the baccalaureate of subjects in traditional specialties into new subjects, and the reference authority identifies such subjects to the expert, and on the other hand, by targeting the general and the Or the principles of action are trying to comply with religious law on such matters. But by examining the nature of the new issues, we find that the current issues of modernism are the result of our civilization's encounter with the modern world and do not have much to do with the past. In fact, we are faced with sub-systems and systems, and ultimately with a large system called modernity. These systems are fundamentally cultural-historical ones, that is, the product of the modern world culture, and this culture as a soul is present in these issues, and apart from it, it is impossible to examine the issues. Therefore, the recognition of the relationship of such a culture with religion is the work of the jurisprudents. On the other hand, by targeting publicity and information, these systems divide into constructive elements and ignore the nature of the system as a whole, and the components, regardless of their relevance to the whole, find their jurisprudential ruling. However, the whole remains valid and neglected. Due to the systematic nature of the issues and the weakness of the traditional topic of logic in analyzing and confronting these issues, the jurisprudence enters a new stage, and it enters into the field of jurisprudence of the systems, an area where jurisprudence follows the inference of social systems of religion against new social systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • logic of subjectology
  • new subject
  • Social systems
  • Systematization
  • jurisprudence of the systems