فهرست مطالب و چکیده مقالات شماره نهم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

1. بررسی فقهی کاریکاتور با تکیه بر قاعده هتک حرمت مقدسات
2. ضمان مالیت در هنگام سقوط یا نقصان آن با فرض بقاء عین
3. وضع حقوقی ربای معاملی در فقه امامیه و حقوق ایران
4. واکاوی ادله تکلیف کفار به فروعات در احکام شرعیه
5. نگاهی به مفهوم و حکم فقهی تشبه به کفار
6. حلول دیون در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

عنوان مقاله [English]

No 09. Articles Abstract

چکیده [English]

1. Caricature juridical study based on the Desecration of Sanctities principle
2. Guarantee of the Financial Value When It Is Lost or Reduced with the Assumption of Commodity Survival 
3. The Legal Status of Saleable usury in Islamic Jurisprudence and Iran’s law
4. Investigation reasons of Non-Muslim's Obligation to Ancillaries in the Religious orders
5. Take a Look at the Concept and Jurisprudential Ruling of Similarity to the Infidels
6. Maturity of debts on statute law and Imami Jurisprudence