درنگی در ادله دیدگاه مشهور فقیهان در معیار مکیل و موزون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مکیل و موزون از مفاهیم روشن در فقه امامیه است اما مصادیق آن در زمان‌ها و مکان‌های مختلف دچار تغییراتی شده است؛ از این رو درباره ملاک آن بین فقیهان امامیه اختلاف وجود دارد. مشهور بر این عقیده‌اند که ملاک مکیل و موزون، زمان پیامبر(ص) است. نوشتار پیش‌رو با روشی توصیفی- تحلیلی و به شیوه کتابخانه‌ای به بررسی این دیدگاه پرداخته و اعتبار ادله آن‌ها را مورد مداقه قرار داده است و به این نتیجه نائل شده است که تمامی این ادله، ناتوان از اثبات این مدّعا هستند با این توضیح که ادله مکیل و موزون، از نوع قضایای حقیقیه و از دسته اعتبارات امضایی شارع می‌باشند که امضاء آن‌ها، دائر مدار فعلیت بنا لحاظ می‌شود؛ بنابراین در هر زمان و مکانی، مکیل و موزون در عرف صدق کند، همان ملاک است و ربا در آن‌ها جریان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contemplation in Famous Imamieh Jurisprudents Viewpoint about Criterions of Scale and Weighed

نویسندگان [English]

  • Meisam Shoaib 1
  • Seiied Mohammad Taghi Ghabooli Dorafshan 2
  • Mohammad Hasan Haeri 3
1 PhD Student Of Fiqh and Islamic Law Foundations at Ferdowsi University
2 Associated Professor of the Department of Fiqh and Islamic Law Foundations at Ferdowsi University
3 Professor of the Department of Fiqh and Islamic Law Foundations at Ferdowsi University
چکیده [English]

Weighted and scale are a couple of clear concept in Imamieh jurisprudence but it has changed in different era and place in examples; so Imamieh jurisprudents are divide in criterion. Most of them believe that the criterion of weighted and scales are equal to the holy prophet era. This article by Analytical – Descriptive method and whit desk research type of studying analysed these viewpoints and Checked out the validity of that and Concluded that these viewpoints all aren’t able to prove the imamieh jurisprudent viewpoint. It shows that because the main reason for weighted and scales is a Verity Proposition or god accepted roles that god accepting means that in every era and every places weighted and scale are available and it may become new and different in every era so in each case that criterion founded taking usuries happened.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scale
  • Weighted
  • Religious reality