الگوی فقهی مجری‌گری زن در رسانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری دین پژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب قم

چکیده

بررسی فقهی کیفیت اسماع (شنواندن صدای زن)، نحوه نمایاندن و تعامل بانوان مجری در رسانه در اجرای زنده و غیرزنده، همواره در برداشت‌های فقهی ناظر به عدم و جواز قرار داشته و از مسائل مهم سیاست‌گذاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی است. اخبار ناظر به فقه فردی، احکام حکومتی و قواعد فقهی نظیر اخلال در نظام، عسر و حرج و اعانه بر اثم، نشانگر آن است که می‌توان به نسخه‌ای فقهی شامل مبانی کلی و نیز مبانی کلامی فقه دست پیدا کرد که نظام فقهی حضور بانوان در رسانه را تعریف نماید. این مدل، ابتدا در حیطه فردی، الزامات و بایسته‌های فقهی شخص مجری زن را بیان می‌کند و سپس در حیطه مدیریتی، جایگاه الگوی فقهی و نسبت آن با سایر مباحث رسانه را تنظیم می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Jurisprudential Pattern of Female Performance in the Media

نویسنده [English]

  • Mohamadreza Sheykholeslami
Ph.D. Student of Religious Studies at University of Religions and Denominations
چکیده [English]

The jurisprudential review of the quality of the Listening (as the voice of the woman), the manner in which the female performers perform in the media in live and non-performing performances, are always in the perceptions of jurisprudence regarding lack of permission and are important issues of the Islamic Republic of Iran's audio and television policy. News on individual jurisprudence, government rulings and jurisprudential rules such as disturbing the system, dispositions and harassment, and help to sin, indicate that a jurisprudential version including the general principles and verbal foundations of jurisprudence can be found that the jurisprudential system of women's presence in the media. This model, first, in the individual domain, expresses the legal requirements and requirements of the female performer, and then adjusts the position of the jurisprudential model and its relation to other media topics in the area of ​​management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance
  • Jurisprudential Pattern
  • Women
  • Media
  • Requirements

قرآن کریم

ابن فارس، ابو الحسین (1404ق)، معجم مقاییس اللغة،‌ قم‌: دفتر تبلیغات اسلامى.

ابن منظور، محمد بن مکرم (1363)، لسان العرب، قم: ادب الحوزة.

اکبری، محمود (١٣٩٣)، احکام داستانی، قم: فتیان.

آمدی، عبدالواحد بن محمد (1410ق)، غرر الحکم و درر الکلم، قم: دار الکتاب الإسلامی.

انصاری، مرتضی بن محمدامین (1371)، کتاب النکاح، قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى‌.

بحرانى، ابن شعبه (۱۳۶۳)، تحف العقول، قم: مؤسسة النشر الإسلامى.

بیژنی، مهدی (1390)، «بررسی بازیگری زن و مرد در هنرهای نمایشی در فقه امامیه»، بلاغ مبین، شماره 28 و 29.

بی­نا (1378)، امام خمینی و حکومت اسلامی (احکام حکومتی و مصلحت)‏، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

جوهرى، اسماعیل بن حماد (1404ق)، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة‌، بیروت: دار العلم للملایین.

حرعاملى، محمد بن حسن (۱۴۰۹ق)، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم: موسسة آل­البیت لإحیاء التراث.

حلى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى‌ (1413ق)، قواعد الأحکام، قم: مؤسسة النشر الاسلامی.

خامنه‌ای، سید علی (1395)، أجوبة الاستفتائات، تهران: انتشارات انقلاب اسلامی.

خمینی، سید روح‌الله (1410ق)، المکاسب المحرمة، قم: مؤسسه اسماعیلیان.

خویی، سید ابوالقاسم (1413ق)، معجم رجال الحدیث، بی‌جا: بی­نا.

خویی، سید ابوالقاسم (1422ق)، توضیح المسائل، مشهد: رستگار.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1370)، المفردات فی غریب القرآن، بیروت: دار العلم الدار الشامیة.

روشه، گی (1379)، کنش اجتماعی، ترجمه: هما زنجانی زاده، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

زبیدى، محمّد مرتضى (بی‌تا)، تاج العروس، بیروت: مکتبة الحیاة.

سیستانی، علی (1414ق)، منهاج الصالحین، قم: مکتب آیت الله سیستانی.

شایان‌مهر، علی‌رضا (1377)، دایرة‌المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، تهران: کیهان.

صدوق، محمّد بن على بن بابویه‌ (۱۴۰۵ق)، من لا یحضره الفقیه، بیروت: بی­نا.

طباطبایى، سید محمدحسین‏ (1373)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسین حوزه علمیه‏ قم.

طباطبایی، علی بن محمدعلی (1412ق)، ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل، قم: مؤسسۀ النشر الإسلامی.

طبرسى، علی بن حسن (۱۳۸۵ق)، مشکاة ‌الأنوار فی غرر الأخبار، نجف: مکتبة الحیدریة.

عبدالرحمن، محمود (بی‌تا)، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة، قاهره، نشر: جامعة الأزهر.

عسکری، ابوهلال (1412ق)، الفروق اللغویة، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

عمید زنجانی، عباسعلی (1388)، بایسته‌های فقه سیاسی، تهران: انتشارات مجد.

فاضل لنکرانی، محمد (بی‌تا)، جامع المسائل، قم: امیر العلم.

فاضل هندی، محمد بن حسن (1376)، کشف اللثام عن قواعد الأحکام، قم: موسسة النشر الإسلامی.

فیض کاشانى، محسن (1383ق)، المحجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

کلینی، محمد بن یعقوب (1350)، الکافی، قم، نشر: دار الکتب الإسلامیة.

گلپایگانی، محمدرضا (1413ق)، إرشاد السائل، بیروت: دار الصفوة.

مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی (1362)، بحار الأنوار، تهران: دار الکتب الإسلامیة.

محقق حلی، جعفر بن حسن (1408ق)، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: موسسه اسماعیلیان.

محمدی ری‌شهری، محمد (1386)، میزان الحکمة، قم: سازمان چاپ و نشر دار الحدیث.

مطهری، مرتضی (1365)، مسئله حجاب، تهران: انتشارات صدرا.

مظاهری، حسین (١٣٨٧)، حریم‌های اخلاق در آینه‌ی احکام، اصفهان: حدیث راه عشق.

مکارم شیرازی، ناصر (1374)، تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب الإسلامیة.

مکارم شیرازی، ناصر (١٣٨۶)، پیام امام امیرالمؤمنین(ع)، نویسنده: جمعی از فضلا، قم: مدرسة الإمام علی بن أبی طالب(ع)

مکارم شیرازی، ناصر (‌1427ق)، استفتائات، قم: مدرسة الإمام على بن ابى­طالب(ع).

نجفی، محمدحسن (1365)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، تهران: دار الکتب الإسلامیة.

نراقی، احمد بن محمدمهدی (1415ق)، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، قم: موسسة آل­البیت لإحیاء التراث.

نوری، حسین بن محمدتقی (١۴٢٩ق)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت: موسسة آل­البیت لإحیاء التراث.

یزدى، سید محمدکاظم‌ (1378)، العروة الوثقى مع تعالیق الإمام الخمینی‌، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره).