اسباب انحلال در قرارداد رحم جایگزین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

قرارداد رحم جایگزین مانند هر قرارداد دیگری از یک دسته اصول کلی پیروی می‌کند و همچنین واجد قواعدی اختصاصی و متناسب با کارکرد و موضوع خود است. این نوشتار، به بررسی امکان انحلال این قرارداد که اصولاً در سایر قراردادها ممکن است، پرداخته و دو جنبه از اسباب انحلال قرارداد را، شامل فسخ (انحلال مبتنی بر اراده یکی از طرفین) و تفاسخ (انحلال مبتنی بر اراده طرفین)، بررسی می‌کند. همچنین، این مقاله در پی آن است تا اثبات کند قواعد اختصاصی این قرارداد، برخلاف سایر عقود، اجازه انحلال این توافق را نمی‌دهد. برای اثبات این گزاره لاجرم باید وضعیت حقوقی قرارداد و ماهیت آن مورد مداقه قرار گیرد. همچنین رابطه ماهیت قرارداد با اصل لزوم معین شود و در نهایت بررسی شود که لزوم و جواز قرارداد مرتبط با نظم عمومی است یا خیر. به علت نقص مقررات قانونی و ضعف آثار فقهی در امور مستحدثه، بهره‌گیری هرچه بیشتر از اصول و قواعد فقهی حقوقی امری لازم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Causes of Dissolution in the Contract of Alternate Womb

نویسنده [English]

  • Seyyed hamid Reza Malihi
Master's Degree in Islamic Studies and Law at Imam Sadiq(a.s) University
چکیده [English]

The contract of alternate womb, like any other contract, follows from a general body of principles, and also has specific rules that are appropriate to their function and subject. This paper examines the possibility of dissolution of this contract, which is principally possible in other contracts, and includes two aspects of the termination of the contract, including termination (dissolution based on the will of one of the two parties to the contract) and excuses (dissolution based on the will of the two parties to the contract). Also, this article seeks to prove that the specific rules of this agreement, contrary to other contracts, do not permit the dissolution of this agreement. In order to prove this proposition, the legal status of the contract and the nature of it should be investigated. Also, the relationship between the nature of the contract and the principle of necessity will be determined and ultimately check that the necessity and authorization of the contract are related to public order. Due to the lack of legal regulations and the weakness of the jurisprudential works in the affairs of the new issues, it is necessary to take full advantage of the legal principles and rules of jurisprudence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alternate womb
  • Alternate Mother
  • Virtual Parents
  • Excuses
  • Termination

قرآن کریم

انصاری، مرتضی (1415ق)، المکاسب، قم: کنگره بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.

بجنوردی، سید حسن (1430ق)، القواعد الفقهیة، قم: دلیل ما.

بروجردی عبده، محمد (1380)، حقوق مدنی، تهران: گنج دانش.

جعفر زاده، میرقاسم (1380)، «ماهیت حقوقی قراردادهای رحم جایگزین»، مجله حقوق و علوم سیاسی، شماره 2- 3.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1392)، تأیید اراده در حقوق مدنی، تهران: گنج دانش.

حافظ ‌نیا، محمدرضا (1393)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: سمت.

حسینی مراغی، میرعبد الفتاح (1429ق)، العناوین الفقهیة، قم: موسسه نشر اسلامی.

حمداللهی، عاصف، و روشن، محمد (1392)، قرارداد استفاده از رحم جایگزین، تهران: مجد.

خراسانی، محمدکاظم (1389)، کفایة الأصول، تهران: خرسندی.

خمینی، سید روح­الله (1375)، تحریر الوسیلة، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

خوانساری، سید احمد (1405ق)، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، تهران: مکتبة صدوق.

خویی، سید ابوالقاسم (1387)، مصباح الفقاهة، قم: مؤسسه نشر اسلامی.

روحانی، سید محمدصادق (1414ق)، فقه المسائل المستحدثة، قم: دار الکتاب.

شهید ثانی، زین­الدین بن علی (بی­تا)، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، بیروت: دار العالم الإسلامی.

صافی گلپایگانی، لطف الله (1428ق)، بیان الأصول، قم: انتشارات ثامن الحجج.

صفایی سید حسین، و امامی، اسدالله (1393)، حقوق خانواده، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

طباطبائی یزدی، سید محمدکاظم (1417ق)، العروة الوثقی، قم: موسسه نشر اسلامی.

فیلیک، اووه (1388)، درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی.

قاسم زاده، سید مرتضی (1387)، «قرارداد رحم جایگزین در حقوق ایران»، فصلنامه باروری و ناباروری.

کاتوزیان، ناصر (1392)، قواعد عمومی قراردادها، تهران: شرکت سهامی انتشار.

کرکی، علی بن حسین (1411ق)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: موسسة آل­البیت لإحیاء التراث.

محقق حلی، جعفر بن حسن (1388)، شرائع الإسلام فی مسائل الحرام و الحلال، قم: پاسدار اسلام.

محقق داماد سید مصطفی (1390)، قواعد بخش مدنی، تهران: انتشارات سمت.

محقق داماد، سید مصطفی و دیگران (1390)، حقوق قراردادها در فقه امامیه، تهران: انتشارات سمت.

محمد پور، احمد (1390)، روش تحقیق کیفی، تهران: جامعه شناسان.

محمدی خراسانی، علی (1391)، کوثر فقه شرح تحریر الوسیلة، تهران: چاپ و نشر عروج.

مومن قمی، محمد (1373)، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، قم: موسسه نشر اسلامی.

نائب زاده، عباس (1380)، بررسی حقوقی روش‌های نوین باروری مصنوعی «مادر جانشین، اهدای تخمک یا جنین»، تهران: مجد.

نجفی، محمدحسن (1385)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام، تهران: دار الکتب الاسلامیة.