نمایه نویسندگان

آ

 • آهنگری، احسان بررسی مبانی فقهی و حقوقی تعدد و تداخل دیات در حقوق ایران (با محوریت قانون مجازات اسلامی 1392) [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 145-176]
 • آهنگری، احسان بازکاوی آموزه‌های فقهی سائد بر رسانه دینی و تأثیر آن در مبارزه با قاچاق [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 45-64]
 • آهنگران، محمد رسول اصل آزادی قراردادی با نگاهی به آیه 29 سوره نساء [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 47-68]

ا

 • احمدپور، محمدحسین شرط سقوط حق طلاق زوج در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 79-106]
 • احمدوند، خلیل الله قلمرو نقش زمان و مکان در فرایند اجتهاد [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 97-120]
 • اسفندیارپور، محمدحسین ماهیت وصیت عهدی و نسبت سنجی آن با نهادهای حقوقی مشابه [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 5-26]
 • اسکندری، عبدالحمید محدوده اثباتی بینه در جرائم منجر به قصاص عضو از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 71-92]
 • اسماعیلی، محسن بررسی تأثیر اذن بر ضمان در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 5-33]
 • اکبری، محمود بررسی فقهی ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک در بانکداری بدون ربا ج.ا.ایران [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 31-69]
 • السان، مصطفی ماهیت فقهی – حقوقی استمهال معوقات بانکی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 107-123]
 • الهی، محمد الگوی مضاربه عمومی تکافل در فقه امامیه و عامه [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 35-61]
 • الهام، صادق بررسی فقهی کاریکاتور با تکیه بر قاعده هتک حرمت مقدسات [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 5-31]
 • الهام، صادق مضاربه با پول الکترونیک [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 63-87]
 • الهام، غلامحسین ضرورت تحدید مجازات زندان با تکیه بر تفاوت حبس و سجن در منابع و ادبیات فقهی [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 5-30]
 • امامی، اسدالله ماهیت وصیت عهدی و نسبت سنجی آن با نهادهای حقوقی مشابه [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 5-26]
 • امامی، عبدالسلام چیستی و چرایی تغییر حکم در فقه عامه [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 97-120]
 • امیدی فرد، عبدالله بررسی و تحلیل مؤلفه‌های نظریات حوزه فقه حکومتی [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 27-50]
 • امیرحسینی، امین آسیب‌شناسی داوری در طلاق در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه با تأکید بر قانون حمایت خانواده [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 25-44]
 • امساکی، نوید اصل آزادی قراردادی با نگاهی به آیه 29 سوره نساء [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 47-68]
 • امینی هرندی، سجاد وضع حقوقی ربای معاملی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 67-87]

ب

 • باقری، احمد بازپژوهی فقهی – حقوقی در تقسیم اعمال حقوقی [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 69-92]
 • بیرشک، حسین چیستی و چرایی تغییر حکم در فقه عامه [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 97-120]

پ

ت

 • تاج آبادی، حسین ماهیّت تعزیر و قلمرو آن از منظر امام خمینی(ره) و فقهای معاصر [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 101-121]
 • تاج لنگرودی، محمدحسن بررسی فقهی خلق پول به‌وسیله بانک‌های تجاری [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 65-94]
 • تمدن، حمیدرضا بررسی فقهی- حقوقی مسئله قیادت با نگاهی به تأثیر جرائم نوظهور بر سبک زندگی جوانان [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 117-134]
 • تمدن، حمیدرضا بررسی فقهی - اقتصادی اجاره ابزار تولید (مطالعه موردی نظرات شهید صدر و امام موسی صدر) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 5-24]

ج

ح

 • حاجتمند، حبیب واکاوی مستندات فقهی قواعد حاکم بر تعزیرات [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 93-126]
 • حاجتمند، حبیب بازکاوی آموزه‌های فقهی سائد بر رسانه دینی و تأثیر آن در مبارزه با قاچاق [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 45-64]
 • حائری، محمدحسن پژوهشی فقهی در رابطه مالی زوجه و زوج و روش‌های تأمین مالی زوجه در خانواده [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 53-77]
 • حائری، محمدحسن درنگی در ادله دیدگاه مشهور فقیهان در معیار مکیل و موزون [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 95-118]
 • حبیبی، حمیدرضا ماهیت صدور سفته در فقه امامیه [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 1-24]
 • حبیبیان، مهدی بررسی تأثیر اذن بر ضمان در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 5-33]
 • حبیبیان، مهدی بررسی اهلیت شخص حقوقی در فقه و حقوق [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 27-50]
 • حبیبی منش، عبدالله واکاوی مستندات فقهی قواعد حاکم بر تعزیرات [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 93-126]
 • حیدری خراسانی، محمدجواد تفاوت های فقه فردی و حکومتی از منظر شناخت «موضوع»، «تکلیف» و «مکلف» [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 109-124]
 • حسامی شهرضایی، زینب پژوهشی پیرامون حقوق خبرنگار رسانه‌های جمعی در نگاه اسلام با نظر به قانون مطبوعات [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 5-28]
 • حسینی، سید امرالله خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای ضمان منافع [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 115-143]
 • حسینی، سید علی بررسی حکم فقهی مالکیت مراتع و واگذاری آن در فقه امامیه [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 93-120]
 • حسینی، سید علی قاعده فقهی حرمت اختلال نظام و کاربرد آن در حوزه ارتباطات و رسانه [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 125-150]
 • حسن زاده، محبوبه ضرورت تحدید مجازات زندان با تکیه بر تفاوت حبس و سجن در منابع و ادبیات فقهی [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 5-30]

خ

 • خلف خانی، علی بررسی و تحلیل مؤلفه‌های نظریات حوزه فقه حکومتی [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 27-50]
 • خلف خانی، علی جریان شناسی تطورات بیشینه گرائی در فقه شیعه [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 71-96]
 • خلف خانی، علی محدوده اثباتی بینه در جرائم منجر به قصاص عضو از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 71-92]
 • خلف خانی، علی تفاوت های فقه فردی و حکومتی از منظر شناخت «موضوع»، «تکلیف» و «مکلف» [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 109-124]

د

 • داودآبادی، محسن تحلیلی بر قاعده فقهی «إعانه بر برّ» و موارد کاربرد آن در عرصه حکومت [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 37-58]
 • درزی رامندی، مصطفی بازپژوهی فقهی – حقوقی در تقسیم اعمال حقوقی [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 69-92]
 • دهقان، جلال پژوهشی پیرامون عبادت صبی از دیدگاه فقه امامیه [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 5-28]
 • دهنوی، هادی بررسی تأثیر اذن بر ضمان در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 5-33]

ذ

 • ذوقی، محمدصادق اصول اخلاقی اقتصاد اسلامی و رفع چالش های موجود در اقتصاد متعارف، با تأکید بر اندیشه های آیت الله مهدوی کنی(ره) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 81-108]

ر

 • راغبی، محمدعلی بازپژوهی فقهی – حقوقی در تقسیم اعمال حقوقی [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 69-92]
 • رحیمی، رضا پژوهشی فقهی در رابطه مالی زوجه و زوج و روش‌های تأمین مالی زوجه در خانواده [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 53-77]
 • رحیمی، مرتضی پژوهشی در صحّت وقف حقوق مالی [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 29-46]
 • رستمی، محمدزمان تحلیل حقوقی، فقهی و اقتصادی لیزینگ و آسیب شناسی آن در اقتصاد ایران [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 149-174]
 • رستمی، محمدهادی تحلیل حقوقی، فقهی و اقتصادی لیزینگ و آسیب شناسی آن در اقتصاد ایران [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 149-174]
 • رضوی، سید روح الله مبانی فقهی حاکم بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران با کفار [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 59-90]
 • رضوان طلب، محمدرضا مشروعیت بیع سلف محصولات کشاورزی و بررسی جریان خیارات در آن [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 37-63]
 • رمضانی، بهنام بررسی فقهی- حقوقی مسئله قیادت با نگاهی به تأثیر جرائم نوظهور بر سبک زندگی جوانان [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 117-134]
 • روشن، محمد واکاوی ادله اجتهادی و مبانی تنصیف مهر در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 93-114]

ز

 • زاهد، علی بررسی مبانی فقهی و حقوقی تعدد و تداخل دیات در حقوق ایران (با محوریت قانون مجازات اسلامی 1392) [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 145-176]
 • زاهد، علی بررسی فقهی - اقتصادی اجاره ابزار تولید (مطالعه موردی نظرات شهید صدر و امام موسی صدر) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 5-24]
 • زبرجدی مشفق، علی حکومت و جمع آوری زکات با تأکید بر نظر امام خمینی(ره) [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 75-96]
 • زروندی رحمانی، حسین واکاوی مبانی فقهی اختیارات نظارتی رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 5-36]
 • زنجانی، محمود جمال الدین پژوهشی پیرامون عبادت صبی از دیدگاه فقه امامیه [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 5-28]
 • زنجانی، محمود جمال الدین موارد طلاق زوجه توسط حاکم در فقه و قوانین مدنی [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 91-115]
 • زنجانی، محمود جمال الدین بررسی فقهی - حقوقی ابعاد جرم انگاری عزاداری های نوین [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 145-178]

س

 • ساجدی، مهدی بررسی ماهیت و شرایط کاربرد عرف و عادت در استنباط و قانون‌گذاری [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 89-114]
 • سپهوند، زهرا قلمرو نقش زمان و مکان در فرایند اجتهاد [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 97-120]
 • سربازیان، مجید پژوهشی در صحّت وقف حقوق مالی [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 29-46]
 • سربازجمشید، محمد بررسی ادله فقهی بطلان مهریه های سنگین [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 79-92]
 • سعادت مصطفوی، سید مصطفی کارکردهای نهاد وقف در نظام ایران و مصر با تأکید بر فقه اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 65-80]
 • سعیدی، مهدی واکاوی ادله اثبات ضمان منافع مستوفات در فقه و حقوق امامیه [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 121-140]
 • سعدی، حسینعلی تأثیر انگیزه در تحقق عنوان جرم در فقه امامیه [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 47-73]
 • سعدی، حسینعلی پژوهشی پیرامون حقوق خبرنگار رسانه‌های جمعی در نگاه اسلام با نظر به قانون مطبوعات [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 5-28]
 • سعدی، حسینعلی بررسی فقهی کاریکاتور با تکیه بر قاعده هتک حرمت مقدسات [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 5-31]
 • سعدی، حسینعلی بررسی فقهی ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک در بانکداری بدون ربا ج.ا.ایران [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 31-69]
 • سعیدی ابواسحاقی، محسن بررسی منطق موضوع شناسی فقه سنتی در موضوعات مستحدثه [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 127-146]
 • سقازاده، مهدی بررسی و تحلیل نقش و جایگاه دانش فقه در تمدن سازی [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 43-58]

ش

 • شایانفر، جواد مشروعیت بیع سلف محصولات کشاورزی و بررسی جریان خیارات در آن [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 37-63]
 • شایق، مهدی برسی قاعده سلطنت و جریان آن در سلطنت بر نفس و اعضای بدن [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 5-26]
 • شیخ الاسلامی، محمدرضا الگوی فقهی مجری‌گری زن در رسانه [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 5-30]
 • شیخ محمدی، محمدحسن تحلیلی فقهی بر حمایت از غیرنظامیان در جنگ‏ها و مخاصمات مسلحانه [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 81-100]
 • شریفی، مصطفی موارد طلاق زوجه توسط حاکم در فقه و قوانین مدنی [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 91-115]
 • شعیب، میثم واکاوی ادله تکلیف کفار به فروعات در احکام شرعیه [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 89-115]
 • شعیب، میثم درنگی در ادله دیدگاه مشهور فقیهان در معیار مکیل و موزون [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 95-118]
 • شفیع زاده خولنجانی، مصطفی ولی‌ قهری و عزل آن در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 121-146]
 • شکاری، روشنعلی شرط سقوط حق طلاق زوج در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 79-106]

ص

 • صابری، حسین پژوهشی فقهی پیرامون انواع رضایت و چیستی اراده [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 29-52]
 • صادقی بهمنی، سهند پژوهشی فقهی پیرامون انواع رضایت و چیستی اراده [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 29-52]
 • صحرانورد، ابوذر ولی‌ قهری و عزل آن در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 121-146]
 • صدقی، علی کارکردهای نهاد وقف در نظام ایران و مصر با تأکید بر فقه اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 65-80]

ع

 • عالی پناه، علیرضا بررسی فقهی خلق پول به‌وسیله بانک‌های تجاری [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 65-94]
 • عالی پناه، علیرضا ماهیت صدور سفته در فقه امامیه [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 1-24]
 • عالی پناه، علیرضا ماهیت فقهی – حقوقی صندوق سرمایه گذاری مشترک با درآمد ثابت [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 51-70]
 • عالی پناه، علیرضا واکاوی ابعاد فقهی - حقوقی توثقات [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 31-60]
 • عباسی، محمدرضا تحلیل فقهی ضمانت نامه های بانکی از دیدگاه فقه امامیه [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 5-35]
 • عدنانی، محمد قاعدۀ فقهی لاضرر و کاربرد آن در فقه پزشکی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 59-80]
 • عرفانیان، مهدی بررسی حکم فقهی مالکیت مراتع و واگذاری آن در فقه امامیه [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 93-120]
 • عرفانیان، مهدی مبانی فقهی مسئولیت همگانی انسان در قبال محیط زیست با تأکید بر اندیشه‏ های آیت الله خامنه‏ ای [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 101-124]
 • عیسائی تفرشی، محمد الگوی مضاربه عمومی تکافل در فقه امامیه و عامه [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 35-61]
 • علی پور انجایی، محمدحسین نگاهی به مفهوم و حکم فقهی تشبه به کفار [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 117-146]
 • علیشاهی قلعه جوقی، ابوالفضل واکاوی ادله اثبات ضمان منافع مستوفات در فقه و حقوق امامیه [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 121-140]
 • علوی وثوقی، سید یوسف جریان شناسی تطورات بیشینه گرائی در فقه شیعه [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 71-96]
 • علوی وثوقی، سید یوسف محدوده اثباتی بینه در جرائم منجر به قصاص عضو از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 71-92]

غ

ف

ق

 • قاضیان، مهدی اصول اخلاقی اقتصاد اسلامی و رفع چالش های موجود در اقتصاد متعارف، با تأکید بر اندیشه های آیت الله مهدوی کنی(ره) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 81-108]
 • قانع، احمدعلی مبانی فقهی حاکم بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران با کفار [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 59-90]
 • قانع، احمدعلی وضع حقوقی ربای معاملی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 67-87]
 • قانع، احمدعلی بررسی فقهی تبلیغات تجاری [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 115-142]
 • قبولی درافشان، سید محمدتقی درنگی در ادله دیدگاه مشهور فقیهان در معیار مکیل و موزون [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 95-118]

ک

 • کاظمی، عباس الگوی مضاربه عمومی تکافل در فقه امامیه و عامه [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 35-61]
 • کریمی، عباس ولی‌ قهری و عزل آن در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 121-146]

م

 • محبوبی نیه، احسان حلول دیون در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 147-174]
 • محقق داماد، سید مصطفی اجرای علنی مجازات‌های اسلامی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 79-100]
 • محمدپور، اسماعیل واکاوی ادله اجتهادی و مبانی تنصیف مهر در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 93-114]
 • میرباقری، سید محمدمهدی روش‌شناسی فقه حکومتی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 119-147]
 • مرتضوی، سیدسلمان بیع کار در فقه امامیه [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 121-144]
 • مرتضوی، سید سلمان تأثیر انگیزه در تحقق عنوان جرم در فقه امامیه [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 47-73]
 • مرتضوی نژاد، سید مهدی روش‌شناسی فقه حکومتی [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 119-147]
 • میرعسکری، سیدجلال بررسی فقهی انتقال حق اولویت استخدام از پدر به فرزند [دوره 4، شماره 8، 1395، صفحه 51-78]
 • مصباح، محمدسعید واکاوی ابعاد فقهی - حقوقی توثقات [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 31-60]
 • مصباحی مقدم، غلامرضا تحلیل فقهی-حقوقی برخی از مواد قرارداد مشارکت مدنی بانکی [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 25-46]
 • ملیحی، سید حمیدرضا اسباب انحلال در قرارداد رحم جایگزین [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 135-152]
 • ممتازنیا، محمدسعید بررسی فقهی حقوقی دیدگاه شیخ محمد عبده پیرامون حکومت [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 61-78]
 • مهدوی، اصغرآقا نگاهی دیگر به قاعده لاضرر [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 123-141]
 • مهدوی، اصغرآقا بررسی و تحلیل نقش و جایگاه دانش فقه در تمدن سازی [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 43-58]
 • مهدوی، اصغرآقا ضمان مالیت در هنگام سقوط یا نقصان آن با فرض بقاء عین [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 33-65]
 • مهدوی، اصغرآقا جریان شناسی تطورات بیشینه گرائی در فقه شیعه [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 71-96]
 • مهدوی، اصغرآقا تحلیل فقهی ضمانت نامه های بانکی از دیدگاه فقه امامیه [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 5-35]
 • مهدوی، اصغرآقا بررسی اهلیت شخص حقوقی در فقه و حقوق [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 27-50]
 • مهدوی، اصغرآقا بررسی فقهی - اقتصادی اجاره ابزار تولید (مطالعه موردی نظرات شهید صدر و امام موسی صدر) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 5-24]
 • مؤمنی، عابدین بررسی مبانی فقهی و حقوقی تعدد و تداخل دیات در حقوق ایران (با محوریت قانون مجازات اسلامی 1392) [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 145-176]

ن

 • نیازی، قدرت الله حکومت و جمع آوری زکات با تأکید بر نظر امام خمینی(ره) [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 75-96]
 • نعمتی، محمد حسین تحلیل فقهی-حقوقی برخی از مواد قرارداد مشارکت مدنی بانکی [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 25-46]
 • نقیبی، سید ابوالقاسم تحلیل حقوقی، فقهی و اقتصادی لیزینگ و آسیب شناسی آن در اقتصاد ایران [دوره 5، شماره 10، 1396، صفحه 149-174]
 • نیکجو، مهدی اجرای علنی مجازات‌های اسلامی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 79-100]
 • نوذری فردوسیه، محمد محدوده اثباتی بینه در جرائم منجر به قصاص عضو از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 71-92]
 • نوذری فردوسیه، محمد تفاوت های فقه فردی و حکومتی از منظر شناخت «موضوع»، «تکلیف» و «مکلف» [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 109-124]
 • نورپور، محسن بررسی مبانی فقهی و حقوقی تعدد و تداخل دیات در حقوق ایران (با محوریت قانون مجازات اسلامی 1392) [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 145-176]
 • نوروزیان، محمد ماهیت فقهی – حقوقی استمهال معوقات بانکی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 107-123]

و

 • ورشوچی منفرد، امیر حسین بررسی ماهیت و شرایط کاربرد عرف و عادت در استنباط و قانون‌گذاری [دوره 6، شماره 12، 1397، صفحه 89-114]
 • وطنی، امیر ضرورت تحدید مجازات زندان با تکیه بر تفاوت حبس و سجن در منابع و ادبیات فقهی [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 5-30]
 • وفائی نیا، امیرحسین ماهیت فقهی – حقوقی صندوق سرمایه گذاری مشترک با درآمد ثابت [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 51-70]