دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-146 
2. پژوهشی در صحّت وقف حقوق مالی

صفحه 29-46

مرتضی رحیمی؛ سید محمدهاشم پورمولا؛ مجید سربازیان


6. ولی‌ قهری و عزل آن در حقوق ایران و فقه امامیه

صفحه 121-146

عباس کریمی؛ ابوذر صحرانورد؛ مصطفی شفیع زاده خولنجانی