دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-147 
4. اجرای علنی مجازات‌های اسلامی

صفحه 79-100

سید مصطفی محقق داماد؛ مهدی نیکجو