دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-134 
5. موارد طلاق زوجه توسط حاکم در فقه و قوانین مدنی

صفحه 91-115

محمود جمال الدین زنجانی؛ مصطفی شریفی