دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-174 
5. نگاهی به مفهوم و حکم فقهی تشبه به کفار

صفحه 117-146

محمدجواد فلاح یخدانی؛ محمدحسین علی پور انجایی