دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-190 
3. بررسی فقهی خلق پول به‌وسیله بانک‌های تجاری

صفحه 65-94

علیرضا عالی پناه؛ محمدحسن تاج لنگرودی


4. درنگی در ادله دیدگاه مشهور فقیهان در معیار مکیل و موزون

صفحه 95-118

میثم شعیب؛ سید محمدتقی قبولی درافشان؛ محمدحسن حائری


5. روش‌شناسی فقه حکومتی

صفحه 119-147

سید مهدی مرتضوی نژاد؛ سید محمدمهدی میرباقری


6. تحلیل حقوقی، فقهی و اقتصادی لیزینگ و آسیب شناسی آن در اقتصاد ایران

صفحه 149-174

محمدزمان رستمی؛ سید ابوالقاسم نقیبی؛ محمدهادی رستمی