دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-186 
3. جریان شناسی تطورات بیشینه گرائی در فقه شیعه

صفحه 71-96

اصغرآقا مهدوی؛ سید یوسف علوی وثوقی؛ علی خلف خانی


5. بیع کار در فقه امامیه

صفحه 121-144

سیامک جعفرزاده؛ سیدسلمان مرتضوی