دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-196 
1. بررسی تأثیر اذن بر ضمان در حقوق ایران و فقه امامیه

صفحه 5-33

محسن اسماعیلی؛ هادی دهنوی؛ مهدی حبیبیان


2. الگوی مضاربه عمومی تکافل در فقه امامیه و عامه

صفحه 35-61

محمد عیسائی تفرشی؛ عباس کاظمی؛ محمد الهی


6. بررسی فقهی - حقوقی ابعاد جرم انگاری عزاداری های نوین

صفحه 145-178

محمود جمال الدین زنجانی؛ مسعود جهاندوست دالنجان؛ محمدجواد فلاح یخدانی