دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-140 
1. ماهیت صدور سفته در فقه امامیه

صفحه 1-24

علیرضا عالی پناه؛ حمیدرضا حبیبی


4. بازپژوهی فقهی – حقوقی در تقسیم اعمال حقوقی

صفحه 69-92

احمد باقری؛ محمدعلی راغبی؛ مصطفی درزی رامندی