دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-142 
4. محدوده اثباتی بینه در جرائم منجر به قصاص عضو از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی

صفحه 71-92

محمد نوذری فردوسیه؛ سید یوسف علوی وثوقی؛ علی خلف خانی؛ عبدالحمید اسکندری


6. بررسی فقهی تبلیغات تجاری

صفحه 115-142

احمدعلی قانع؛ سعید پورصیامی