دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-152 
2. واکاوی ابعاد فقهی - حقوقی توثقات

صفحه 31-60

علیرضا عالی پناه؛ محمدسعید مصباح