دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-140 
6. تفاوت های فقه فردی و حکومتی از منظر شناخت «موضوع»، «تکلیف» و «مکلف»

صفحه 109-124

محمدجواد حیدری خراسانی؛ محمد نوذری فردوسیه؛ علی خلف خانی