پژوهش‌نامه میان‌رشته‌ای فقهی (پژوهش‌نامه فقهی) (FIQH) - اهداف و چشم انداز