همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

حبیب حاجتمند

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه امام صادق ع

hajatmandhabib@gmail.com