1. پژوهشی پیرامون عبادت صبی از دیدگاه فقه امامیه

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-28

10.30497/fiqh.2014.1974

جلال دهقان؛ محمود جمال الدین زنجانی