1. تأثیر انگیزه در تحقق عنوان جرم در فقه امامیه

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 47-73

10.30497/fiqh.2014.1976

حسینعلی سعدی؛ سید سلمان مرتضوی