1. حکومت و جمع آوری زکات با تأکید بر نظر امام خمینی(ره)

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 75-96

10.30497/fiqh.2014.1977

قدرت الله نیازی؛ علی زبرجدی مشفق