1. قلمرو نقش زمان و مکان در فرایند اجتهاد

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1393، صفحه 97-120

10.30497/fiqh.2014.1978

خلیل الله احمدوند؛ زهرا سپهوند