1. پژوهشی فقهی پیرامون انواع رضایت و چیستی اراده

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 29-52

10.30497/fiqh.2015.1981

حسین صابری؛ سهند صادقی بهمنی